Vedtægter

 

Vedtægter

 

 

§ 1    Foreningens navn er: "Frederiksværk Vævekreds".

         Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune.

 

§ 2    Foreningens formål er:

          - at fremme forståelse og respekt for vævning

          - at holde gammel kulturarv ved lige

          - at erhverve kontant viden ved kurser og ekskursioner

          - at dele en fælles interesse

          - at inspirere hinanden

 

§ 3    Som medlem kan optages enhver, der har interesse for vævning.

          Passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen - uden

          stemmeret.

          Passive medlemmer har adgang til foredrag og kursusvirksomhed.

 

§ 4    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i

          foreningens anliggender.

          Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. juni og indkaldes

          skriftligt med 14 dages varsel.

          Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før

          afholdelsen af generalforsamlingen.

          Lovændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling,

          når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

          Kan man ikke opnå denne majoritet på en ordinær

          generalforsamling, er 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær

          generalforsamling tilstrækkeligt til vedtagelse af alle beslutninger.

          Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller

          af mindst 20 medlemmer, når skriftlig motiveret dagsorden

          foreligger.

          Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun behandle de til

          dagsordenen indvarslede forslag.

 

§ 5    Regnskabsåret er fra d. 1.januar til d. 31. december.

          Regnskabet skal være revideret og forelægges formanden 4 uger før

          afholdelsen af generalforsamlingen.

          Regnskabet skal udsendes til medlemmerne samtidig med

          indvarslingen af generalforsamlingen.

          Kontingentet fastsættes for det kommende år på den årlige

          generalforsamling.

 

§ 6    Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

          Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand,

          sekretær, kasserer og redaktion.

          3 medlemmer vælges på lige årstal.

          3 medlemmer vælges på ulige årstal.

          Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.

          Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, alle for 2 år.

          Suppleant og revisor vælges på ulige årstal.

          Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

              Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

 

§ 7    Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i den

          anledning indvarslet generalforsamling.

          Ved opløsning af foreningen skal et evt. overskud tilfalde "Kulturelt

          Samråd" i Halsnæs Kommune til gavn for andre foreninger.

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 14. april 1985.

 

Vedtægtsændringer er foretaget d. 1. august 2016.